PDU Series Publication

3-Phase Intelligent PDU - W / WS / Wi / WSi Series

pdf208V Apr, 2018
pdf400V Apr, 2018

3-Phase Basic PDU

pdf208V Apr, 2016
pdf400V Apr, 2016

3-Phase In-Line Meter - Dual Feed

pdf400V / 208V Soon

3-Phase In-Line Meter - Single Feed

pdf400V / 208V Apr, 2017

1-Phase Dual Feed Intelligent PDU - W / WS / Wi / WSi Series

pdf230V / 208V ( IEC ) Apr, 2018

1-Phase Dual Feed Metered PDU - MD Series

pdf230V / 208V ( IEC ) Apr, 2018

1-Phase Intelligent PDU - W / WS / Wi / WSi Series

pdf110V ( NEMA ) Mar, 2017
pdf208V ( IEC ) Mar, 2017
pdf230V ( IEC ) Mar, 2017
pdf230V ( UK / Schuko / FR ) Mar, 2017
pdf230V - 63A ( IEC / UK / Schuko ) May, 2016

1-Phase Metered PDU - MD Series

pdf110V ( NEMA ) Aug, 2016
pdf208V ( IEC ) Aug, 2016
pdf230V ( IEC ) Aug, 2016
pdf230V ( UK / Schuko / FR ) Aug, 2016

1-Phase Basic PDU

pdf110V ( NEMA ) Aug, 2016
pdf208V ( IEC ) Aug, 2016
pdf230V ( IEC ) Aug, 2016
pdf230V ( UK / Schuko / FR ) Aug, 2016
pdf230V - 63A ( IEC / UK / Schuko ) May, 2016

1-Phase ATS - Intelligent

pdf230V ( IEC ) May, 2018
pdf208V ( IEC ) May, 2018
pdf110V ( NEMA ) May, 2018

1-Phase ATS - Metered

pdf230V ( IEC ) Dec, 2015
pdf208V ( IEC ) Dec, 2015
pdf110V ( NEMA ) Dec, 2015

1-Phase In-Line Meter - Dual Feed

pdf230V / 208V / 110V Soon

1-Phase In-Line Meter - Single Feed

pdf230V / 208V / 110V Apr, 2018